14 Words Global Network

88 Deivida Leina baušli

Deivids Leins ir kluvis slavens ar saviem 14 nemirstigajiem vardiem:
"We must secure the existence of our people and a future for White children."
(„Mums ir pienakums nosargat musu tautas eksistenci šodien un nodrošinat nakotni musu baltajiem berniem.”)

1. Katra religija vai maciba, kura noliedz dabas likumus, ir meliga.
2. Cilveks tic Dievam vai Dieviem. Dabas likumi – ta ir augstako speku griba, un to nedrikst noliegt.
3. Starp Dievu un religiju ir skaidri noteikta robeža, un religija bieži vien ir pretruna ar Dievu. Dabu un tas likumus ir radijis augstakais speks. Religiju ir radijuši mirstigi cilveki, kuriem ir raksturigi kludities. Religija var but noderiga, bet ta var but ari preteja tautas interesem.
4. Tikai tas ludzošais ir patiess, kurš savienojas ar Dabu, paklaujoties tas diženumam un bezgaliga makrokosma noslepumainajai kartibai. Jasaprot, ka no vienas puses mes neesam nekas, nebutiska dalina Dabas priekša, bet no otras puses – musos ir augstaka vertiba ka vispareja liktena kedes posmam, bez kura ši kede partruks. Ta savienojas lepnums un ciena. Ta mes nonaksim pie harmonijas ar dabu, lidz ar ko atnaks ari speks, miers un parlieciba.
5. Valstiskas sistemas atbalsta religijas, kuras sludina macibas par aizkapa dzivi. Ta cilveki tiek maciti nepretoties plesonam šaja dzive.
6. Visu cilveces vesturi cilvekus pašapmanam ir macijuši tie, kuri par viniem ir valdijuši vai guvuši ienakumus no tiem.
7. Religija ir vienota ar nacijas kulturu. Multirasu religija sagrauj nacijas pašcienu, kas ir nepieciešams priekšnosacijums rases izdzivošanai.
8. Tas, ko cilveki sauc par pardabisku, ir tas dabiskais, ko cilveks nevar vai negrib izprast.
9. Dažadas likumdošanas sistemas ir parlieku attistijušas, ka rezultats ir brivibas zaudešana – tas liecina par to, ka nacijas gars novajinas.
10. Ja nacijas gars novajinas, tad valdoša sistema ir spiesta aizpildit radušos tukšumu.
11. Patiesibai nav nepieciešama tas ilga izskaidrošana. Tatad ir jauzmanas no daudzvardigam doktrinam.
12. Patiesiba nebaidas no izzinašanas.
13. Ne ar ko nepamatota patiesiba ir ka leciens bezdibeni.
14. Saskana ar Dabas likumiem nav neka krietnaka par cinu par savas rases saglabašanu.
15. Nav lielaka motivejoša speka šaja cina, tatad šis speks ir patiess un taisnigs.
16. Maka izprast lietu butibu ir Nacijas veselibas pazime. Mirstoša nacija, civilizacija, kultura vai rase viss iekšejais saturs tiek upurets par labu arejam.
17. Maka izprast lietu butibu ietver sevi speju redzet atškiribu starp ticibu un realitati.
18. Dabas likumos nav vietas „tiesibam” vai „privilegijam”. Alnim, kuru notveris izsalcis lauva, nav tiesibu uz dzivibu. Bet vinš to var iegut cina. Tieši tapat ari cilvekam nav tiesibu uz dzivibu, brivibu, laimi. Tam visam jatiek nopelnitam vai izcinitam. Gan pašam cilvekam, gan vina gimenei, gan vina tautai. Tikai tada gadijuma var tikt pilniba izprasta dzivibas, brivibas, laimes ista vertiba.
19. Tauta, kura nav stingri parliecinata par savu unikalitati un vertibu, tiks noslaucita no zemes virsas.
20. Balta rase tukstošiem gadu ir cietusi iebrukumus no Azijas un Afrikas. Piemeram, 5.gs Eiropu parstaigaja hunni ar Atillu priekšgala. 800 gadus velak – Cingizhana mongoli. 8.gs mauri paklava Spaniju, Portugali un dalu Dienvidfrancijas.
21. Tauta, kura lauj pie sevis dzivot svešiem, citas rases cilvekiem, izzudis. Tapat var izzust ari visa Balta rase, kura jau tagad sastada tikai nelielu dalu cilveces.
22. Rases speja izdzivot ir galvenais kriterijs tas vertešana.
23. Politiskas, religiskas un ekonomiskas sistemas var tikt sagrautas un atkal atjaunotas. Rase vai nacija nomirst uz visiem laikiem.
24. Rase nevar izdzivot bez tai piederošas teritorijas.
25. Tapat izniks ari tauta, kurai nav savas originalas kulturas.
26. Savstarpejas antipatijas starp rasem ir dabiskas. Tas nepieciešams, lai saglabatos katras rases individualitate un tiktu nodrošinata tas eksistence.
27. Pats par sevi naids pret citu rasu parstavjiem vai pat jaukteniem nav konstruktivs. Bet rasem ir nepieciešams saglabat savu tiribu, tatad tam jabut skaidri noškirtam. Katram ir neiecietigi jaizturas pret tiem, kas izdara noziegumus pret savu rasi vai nodod to.
28. Multirasu sabiedribas koncepcija parkapj Dabas likumus.
29. Vienlidzibas koncepcija ir meli, ta ir pretruna ar visam Dabas izpausmem.
30. Rases pašsaglabašanas instinktus dikte pati Daba.
31. Cilveka vajums, kas izpaužas racionalisma un egoisma veida, nedrikst prevalet par šiem veseligajiem Dabas instinktiem.
32. Rasu sajaukšanas vienmer ir radijušas vislielakas briesmas, briesmas, kuras apdraud ariešu rases izdzivošanu.
33. Rasu sajaukšanas – ta ir rases pašnaviba. Jau tagad daudzas balto gimenes sev nevar atlauties bernus, jo visi nodokli ir paaugstinati ar merki pabarot miljonus ne-balto rasu parstavju.
34. Seksualais instinkts – ta ir dala no rases saglabašanai paredzeta nevainojama Dabas radita mehanisma.
35. Homoseksualisms ir noziegums pret Dabu.
36. Pornografija degrade katru, kurš ar to aizraujas. Nepieciešams stingri norobežot pornografiju no erotiskas makslas.
37. Katrs vesels baltais cilveks nedrikst neizjust riebumu un naidu, redzot savas rases sievieti kopa ar citas rases virieti.
38. Slima, mirstoša nacija, kultura vai civilizacija tradicionalas vertibas tiek pasniegtas ka launums ari no to puses, kuri sevi deve par „patriotiem”.
39. Tauta, kura ignore pagatni, zaude tagadni un iznicina nakotni.
40. Vislielako godu un cienu pelnijuši tie, kuri atdevuši savas dzivibas par savas tautas brivibu un saglabašanu.
41. Uzticibai rasei vienmer jastav augstak par geografiskam un nacionalam robežam. Ja cilveki to sapratis, tad vairak nebus karu, kuros bralis nokauj brali.
42. Nacijas lideriem ir jabut nacijas kalpiem un sargiem. Tie nedrikst domat par personisko labumu.
43. Nacijas lideris nedrikst censties paplašinat savas pilnvaras un privilegijas.
44. Neviena valdiba nespej kadam kaut ko iedot, iepriekš to neatnemot kadam citam. Galvenas valdibas funkcijas – nacionala aizsardziba un starptautiskas attiecibas.
45. Nacijas vadibu nedrikst uzticet daudzajam politiskajam partijam. Demokratija ir visbistamaka valsts parvaldes forma.
46. Demokratija tie, kuri kontrole masu informacijas lidzeklus, kontrole elektorata sapratu, un tatad tiem ir tada vara, par kuru pagatnes diktatori un monarhi varetu tikai sapnot.
47. Demokratijas vienkaršakais apraksts: pienemam, ka tris cilveki veido valdibu, un katram ir viena balss. Un divi balso par to, lai apzagtu trešo.
48. Demokratijas „augstakajam stadijam” ir raksturigs liels karu daudzums, jo bankrotejusi sistema megina saglabat savu eksistenci, aplaupot citas nacijas.
49. Demokratijas sistema reti ir ta, ka tas, ko vairakums uzskata par pareizu un moralu, butu likumigs. Demokratija reti bus sastopama situacija, kad tas kas ir krietni un pareizi, bus nostiprinats likumdošanas aktos. Toties likumdošanas aktos bus nostiprinats daudz nekriertna un amorala.
50. Pec demokratiskas sistemas bojaejas nevar neparadities specigs cilveks... daži vinu sauks par diktatoru. Tacu tas bus vienigais veids, kada noverst demokratijas laika pastavejuša haosa sekas. Vina merkis bus atjaunot augstakos Dabas likumus.
51. Lai sevi saglabatu, Sistema ir spejiga uz visu.
52. Sistemas slogs var tikt nomests tikai ar speka palidzibu.
53. Tumšus darijumus veicošie savas darbibas cenšas slept ar patriotiskam runam.
54. Meliga propoganda ir bezprincipialas varas galvenais ierocis.
55. Politiska vara, lai kada ta ari nebutu, balstas uz speka palidzibu.
56. Parlieku patriotiskus sauklus skandejošo merkis ir noklušana pie varas un tiranijas nodibinašana.
57. Propoganda ir jebkura cina nepieciešams ierocis. Veiksmigai propogandai jabut vienkaršai, emocionalai, drošai, bez apnicigas atkartošanas. Propogandai nav nekas jaizskaidro, bet jasaka: „Luk, mes daram to, ko Jus veletos darit”.
58. Sistema maca par ko domat, brivi cilveki maca, ka domat.
59. Izvairieties no laudim, kuri cenšas tikt pie naudas un bagatibas ar runašanu. Ipaši piesardzigiem jabut ar juristiem un garidzniekiem, jo vinu darbiba ir pretruna ar Dabas likumiem.
60. Ienaidnieku iznicinatu patriotu bieži vien nosoda pat vina agrakie draugi un sabiedrotie, baidoties, ka vinus nepiemekle patriota liktenis.
61. Miera dieviete var dzivot tikai Kara dieva pasparne.
62. Valsti nepieciešams veidot saskana ar Dabas likumiem. Tas ir nepieciešams Nacijas saglabašanai un tai pienaciga dzives limena nodrošinašanai.
63. Ja kads laus svešajiem parnemt masu informacijas lidzeklu, religijas, makslas, finansu, jurisprudences sferas, vinš tiks pamazam iznicinats.
64. Likumi nav pastavigi jaizskaidro. To darbiba ir elementara un nenoveršama.
65. Pateikts vards ir daudzreiz efektivaks par uz papira rakstitu saukli. Tieši tadel Sistema daudz asak reages uz mitinu, neka uz kadu publikaciju.
66. Likumi ir tik stipri, cik stipra ir tos istenojoša vara.
67. Neapbrunoti pacifisti bus vergi.
68. Ir dzirdets, ka spalva ir stipraka par zobenu. Iespejams. Bet tam spalvas sarakstitajam nebus nekadas jegas, ja aiz tas nestaves zobens.
69. Tiranija tiek nodibinata pakapeniski, ar miglainas retorikas palidzibu.
70. Terorists no patriota atškiras tikai ar to, ka vinu darbus pasniedz masu informacijas lidzekli.
71. Visiem valdošo spriedumiem jabut saskana ar Dabas likumiem.
72. Materialisms ir graujošs un iznicinošs, un Nacijas lideriem pret to vajag pastavigi cinities. Tomer janem vera tas, ka savas gimenes materialas labklajibas celšana ar godigu darbu nav un nevar but nekas nosodams.
73. Materialisms it ka cilvekam rada ipašu statusu sabiedriba. Tomer istenu socialo statusu var iegut, darbojoties Gimenes, Rases, Nacijas laba.
74. Materialisms noved pie parmerigas paterešanas, kas savukart nevar nenovest pie apkartejas vides un dabas iznicinašanas.
75. Tirgotaja funkcija ir sekmet precu apmainas procesu. Šis tirgotaja funkcijas „pilnvarojuma” parsniegšana nav pielaujama.
76. Auglošana, kas cilvekus noved procentu verdziba, ir noziegums.
77. Finanšu demokratijas merkis ir vara un tiranija.
78. Bankieri pakapeniski Nacijai atnem tiesibas pašai rikoties ar tas bagatibam.
79. Auglotajiem maksajamie procenti, inflacija, augstie nodokli ir zaglu un krapnieku darbibas sekas. Ta ir Nacijas moralo pamatu iznicinašana.
80. Jebkura negodiga cela ieguta bagatiba tiek izlietota nelietderigi.
81. Nekas daba nestav uz vietas. Dzivibas speks vai nu aug, vai nikulo, vai ari iet boja.
82. Cienu ir janopelna, tas izradišanu nedrikst pieprasit un to nav iespejams piesavinaties.
83. Uzmanieties no vienmer ar visu neapmierinatiem cilvekiem; vinu neapmierinatiba negativi ietekme ari apkartejos.
84. Vienmer saglabajiet pašcienu, krietnumu un esiet pašdisciplineti, kamradi!
85. Nekad nevajag nokart degunu.
86. Mulkis par citiem spriež, klausoties vinu vardos, gudrais spriedumus izsaka, vertejot padarito.
87. Katra darbiba rada pretdarbibu. Ko sesim, to ari plausim, un ja ne mes, tad citi.
88. Slimas, mirstošas nacijas pazimes:
- rasu sajaukšanas;
- izjukošas/nestabilas gimenes;
- narkomanija un alkoholisms;
- aborti;
- inflacija un procentu verdziba;
- svešu kulturu, ideologiju, religiju klatbutne;
- savtigu interešu varda politiku izraisiti kari;
- homoseksualisms (achtungs);
- Dabas likumus noliedzoša religija.