14 Words Global Network

88 előírásait

Amíg a "fehér faj" nem veszi észre, hogy csakis egy forrásból juthat tartós igazságokhoz, nem lesz béke vagy stabilitás a Földön. A természet megváltoztathatatlan törvényeiben vannak az élet, rend és megértés kulcsai. Az emberek szavai, még azok is, amelyeket a sugallat szült, másra fordíthatóak, a szavaktól függnek, hozzájuk lehet adni, és el lehet belőlük venni, továbbá esendő halandók eltorzíthatják őket.

Ezért minden írást vagy befolyást, régit vagy újat át kell szűrni a természeti törvények szűrőjén. A Föld fehér embereinek meg kell érteniük, hogy éppen úgy alá vannak rendelve a természet vastörvényeinek, mint a teremtés más elemei, ellenkező esetben nem lesz biztonságuk és békéjük, mi több, puszta létük is ettől függ. A világ lángokban áll, mert rasszokat, alrasszokat, nemzeteket és kultúrákat kényszerítenek arra, hogy megsértsék saját természet adta önfenntartó ösztöneiket. Sok jóindulatú, de kevés értelemmel bíró ember tünetek ellen harcol, amelyek a természet törvényeivel szembeni engedetlenség következményei. Mivel az emberi természet szűklátású, helyi álláspontokat formál a közvetlen környezetéből, a jelen körülményekből és a belenevelt dogmákból. Ezt a viselkedést az a törzs bátorítja, amely számtalan évszázadon át irányította a világ eseményeit, az emberiség legalapvetőbb ösztöneit használva ki. A tudatlanok közti harcok és konfliktusok az irányítók álarca. Az embereket vezérlő alapvető törvények mélyebb megértése szükséges, ha meg akarjuk védeni kultúránkat a kizsákmányoló hóhérainktól. Ez a pár oldal nem mutatja be a kormány részletes működését, csak azokat az alapelveket, amelyeket, ha megértünk, segítenek az embereknek egyénként és a nemzet részeként egyaránt.

1. Minden olyan vallás hamis, amely tagadja a világmindenség természetes törvényeit.

2. Bárhogyan is fogjuk fel Istent vagy az Isteneket, a világmindenség hatóerejét, aligha tagadható, hogy a természet törvényei ennek az erőnek a munkája és célja.

3. Isten és a vallások egymástól különálló és gyakran egymásnak ellentmondó elvek. A természet bizonyítja az isteni tervet, hogy a természetes világ, vagy az emberi intelligencia isteni mű. A vallást halandók hozzák létre, ezért alapvetően esendő. A vallás megőrizhet vagy tönkretehet egy népet, függően szerkezetétől, amelyet az ősöktől kapott, terjesztői szándékától és a történelmi körülmények szeszélyétől.

4. Az imádság legigazabb formája a természettel való mély kapcsolat. Ez nem beszédet jelent. Menjen egy magányos helyre, ha lehet, egy hegytetőre, egy világos, tiszta éjjelen, és gyönyörködjön a végtelen világegyetem méltóságában és rendjében. Fogja fel, hogy Ön egyrészt következetlen a dolgok nagyságának megítélésében, másfelől a mindenség láncában Ön értékes láncszemet képez. Ott kezd majd rájönni, hogy hogyan tud a büszkeség és az én együtt létezni tisztelettel és nagyrabecsüléssel. Ott megtaláljuk az összhangot a természettel, és az összhanggal együtt megjön az erő, béke és a biztonság.

5. A világi rendszerek védik és támogatják a vallásokat, amelyek a túlvilági életről tanítanak. Így tanítják a népeket arra, hogy lemondjanak fegyvereikről a ragadozókkal szemben ebben az életben.

6. A világi és a vallási történelem is önkiszolgáló csalás eredménye, amelyeket olyanok hirdetnek, akiknek ebből hasznuk van.

7. A vallás legelőnyösebb formájában a nép és kultúra szimbolikája. Egy rasszok közti vallás megsemmisíti az egyediség érzését, a különállást, és azokat az értékeket, amelyek a rassz túléléséhez szükségesek.

8. Az emberek azt nevezik természetfelettinek, amit még nem értettek meg és fedeztek fel a maguk számára.

9. A törvények szaporodása egyidejűleg a szabadság csökkenésével a nemzet lelki betegségének jele.

10. Ha egy nemzetnek nincs szellemi egészsége és erkölcse, akkor a kormány és elvtelen emberek töltik ki az űrt. Ezért a szabadság erkölcsi értékekben él, a zsarnokság erkölcsi űrbe dönt.

11. Az igazságot nem kell hosszan magyarázni. Ezért óvakodj a hosszan magyarázott tantételektől. A nagy elveket röviden be lehet mutatni.

12. Az igazság nem fél a vizsgálatoktól.

13. A megalapozatlan hit csapda. Aki nem vizsgálja meg hitének érvényességét és hatásait, szenvedni és pusztulni fog.

14. A természettel egyhangban semmi sem helyesebb, mint a saját "fajunk" megőrzése.

15. Nincs annál nagyobb hajtóerő, mint a biztos meggyőződés abban, hogy amit teszünk, az helyes.

16. Az egészséges emberek jellemzője a tisztánlátás. A beteg vagy halódó népeknél, kultúráknál vagy rasszoknál a tartalmat a külsőségek helyettesítik.

17. A tisztánlátás magába foglalja a képességet, hogy meg tudjuk a hitet és a bemutatható valóságot különböztetni.

18. A természet törvényei nem ismernek jogokat vagy előjogokat. A szarvas, amelyet az éhes oroszlán becserkészett, elvesztette jogát az életre. Az életre való jogot azonban megszerezheti, ha aláveti magát a természetnek, ösztönei intik óvatosságra és menekülésre. Hasonlóképpen, az embernek nincs joga életre, szabadságra vagy boldogságra. Ezeket megszerezheti családja, törzse vagy ősei által, de ezek csak szerzések, és nem jogok. Ezen szerzések értékét csak óvatosan és a természeti törvényeknek való alávetéssel lehet biztosítani.

19. Olyan népek, amelyek nincsenek meggyőződve saját egyediségükről és értékükről, el fognak pusztulni.

20. A "fehér faj" évezredeken keresztül szenvedett Ázsia és Afrika hódításától és kegyetlenségétől. Például Attilától és az ázsiai hunoktól, akik megszállták Európát az V. században, az Alpoktól egészen a Balti- és a Kaszpi-tengerig erőszakoltak, fosztogattak és gyilkoltak. Ez a hadművelet 800 évvel később megismétlődött a mongol Dzsingisz kán által. (Megjegyzendő, hogy az amerikai indiánok nem "őslakos amerikaiak", hanem származásilag mongoloidok). A VIII. században, évszázadokkal a négerek Amerikába szállítása előtt az észak-afrikai kevert származású mórok megszállták és meghódították Spanyolországot, Portugáliát és Franciaország egy részét. Így az a kísérlet, amely a fehéreket bűnösnek akarja ábrázolni érvénytelen mind a történelmi tényeket tekintve, mind a természet törvényeit, amelyek tagadják a fajok közötti könyörületet. Tény, hogy az összes rassz mérhetetlenül sokat nyert az árja emberek alkotóképességéből.

21. Az olyan népek, amelyek megengedik, hogy más rasszok köztük éljenek, ki fognak pusztulni, ez a keveredés elkerülhetetlen következménye, mert megsemmisíti a befogadó rassz jellegét és létezését. Az erőltetett beilleszkedés szándékos és rosszindulatú népirtás, különösen a "fehér faj" számára, akik a világon apró kisebbséget tesznek ki.

22. Végső soron egy rasszt vagy egy fajt nem teljesítménye alapján ítélnek felsőbb- vagy alsóbbrendűnek, hanem túlélési képessége alapján.

23. Politikai, gazdasági és vallási rendszereket meg lehet szüntetni és újra föltámasztani, de egy rassz halála visszafordíthatatlan.

24. Egyetlen nép sem képes területi különállás nélkül létezni, mivel csak saját területén képes saját fajtáját védeni, támogatni és fenntartani.

25. Kulturális különállás nélküli népek ki fognak halni.

26. Az antipátia rasszok és fajok között a természet adománya az egyéniség és a megmaradás érdekében. Az említett természetes antipátia fenntartásához szükséges területi különállás elveinek megsértése vagy konfliktusokhoz vezet, vagy elkorcsosuláshoz.

27. Nem konstruktív más rasszokat vagy akár keverék rasszokat gyűlölni. De szét kell válni tőlük a saját "faj" túlélésének érdekében. Szívből és energikusan kell gyűlölni azokat, akik elárulják saját "fajukat", vagy saját népük ellen cselekednek. Gyűlölni kell mindazokat az embereket és cselekedeteket, amelyek népeket, kultúrákat pusztítanak, vagy a területek "faji" különállását rombolják.

28. A "többfajú" társadalom a fajfenntartás minden természeti törvényének ellentmond.

29. Az egyenlőség elvét a természet minden bizonyítéka cáfolja. Ez csak a legkisebb közös nevező keresése, és célja minden "felsőbbrendű faj", nemzet és kultúra megsemmisítése. Ha azt akarjuk, hogy a szántó ló ugyanolyan gyors legyen, mint a versenyló, meg kell nyomorítani a versenylovat. Ha viszont azt akarjuk, ahogy a versenyló olyan teherbíró legyen, mint a szántóvető ló, akkor a szántóvető lovat kell megnyomorítani. Mindkét esetben az egyenlősdi célja a kiválóság megszüntetése.

30. A rasszok és a fajok megmaradási ösztönét a természet adományozta.

31. Az ösztönök a természet tökéletes módszerei a rasszok és fajok túlélésére. Az emberi gyengeséget a helyzetek magyarázatánál saját előrehaladás céljaira nem szabad megengedni, mert az a természetes ösztönöket elnyomja.

32. A "fajkeveredés", azaz a rasszok keveredése, az "árja faj" fennmaradásának a legnagyobb veszélye volt, és ma is az.

33. A fajok közötti részvét ellentétes a természet törvényeivel, és emiatt öngyilkosság. Ha a farkas meg akarná a bárányt szabadítani az oroszlántól, megölnék. Ma az történik, hogy a fehér ember adói olyan magasak, hogy nem tud gyerekeket felnevelni. Ezeket az adókat arra használják, hogy nem fehérek tízmillióit neveljék fel, akik közül sokan fehér asszonyokat választanak partnernek. Az ember nyilvánvalóan a természet törvényeinek van alávetve. Ennek semmi köze nincs erkölcshöz, gyűlölethez, jóhoz vagy rosszhoz. A természet nem ismeri a jó és rossz fogalmát, vagy a fajok közti kapcsolatokat. Ha az oroszlán megeszi a bárányt, az jó az oroszlánnak és rossz a báránynak. Ha a bárány megmenekül, és az oroszlán éhen hal, az jó a báránynak és rossz az oroszlánnak. Tehát ugyanaz a tény rossz is és jó is. A természet törvényei ellentmondásmentesek, ezért nem ismerik a jó és rossz fogalmát.

34. A nemi kapcsolatok ösztöne a természet tökéletes mechanizmusa a fajmegőrzésre. Korán kezdődik, és gyakran az élet végéig tart; nem szabad elnyomni: célja a fajfenntartás, nem szabad korlátozni sem. Évek ezrein át a nők fiatalon szülték gyermekeiket. Most egy idegen kultúra nyomására tagadni próbálják természet adta ösztöneiket és kötelességeiket. Taníts felelősséget, de légy észnél. Egy rassz élete a nők méhében van. Aki ítélni akar, annak először meg kell értenie, hogy mi a különbség a jó és a rossz között.

35. A homoszexualitás bűn a természet ellen. A természet szerint a nemi ösztön egyetlen célja a szaporodás, azaz a faj megőrzése. A férfiak nemi ösztönét a nők tulajdonlása irányítja, valamint területi és hatalmi ösztönök, amelyek a fennmaradáshoz szükségesek.

36. Nemi pornográfia lefokoz minden benne résztvevőt. Egy szép meztelen nő művészet; a térde között levő fényképezőgép, amely másra nem tartozó dolgokat kémlel, pornográfia.

37. Az a rassz, amelynek férfi tagjai nem harcolnak nőik megtartásáért és a velük való szaporodásért, elpusztul. Minden egészséges ösztönű fehér férfiben undort és ellenérzést kelt, ha "fajának" egy nőjét "másfajú" férfival látja. Akik ma ellenőrzik a médiákat és a nyugati világ ügyeit azt tanítják, hogy ez rossz és szégyenletes. Rasszizmusnak nevezik. Mint az izmusok általában, ez csupán védelmet jelent, pl. a nacionalizmus a saját nemzet támogatását jelenti; a rasszizmus pedig a saját rassz létének a támogatását és védelmét. Ez talán a létezés legbüszkébb szava. Aki nem engedelmeskedik ezeknek az ösztönöknek, természetellenes.

38. Egy beteg és halódó nemzet, kultúra, rassz vagy civilizáció esetén az eltérő politikai véleményt és a hagyományos értékeket szörnyű bűnként bélyegzik meg a soviniszta hazaszeretet mögé bújó inkvizítorok.

39. Egy nép, amely múltját nem ismeri, bemocskolja jelenét és tönkreteszi jövőjét.

40. Egy rassznak a földi dolgoknál jobban kell tisztelni azokat, akik életüket adták a szabadságért és a nép fennmaradásáért.

41. A nép, azaz a rassz része, a nemzet. A "faji" hűségnek mindig túl kell lépni a földrajzi és nemzeti határokon. Ha ezt tanítják és megértetik, akkor megszüntetik a testvérháborúkat. Nem szabad más rasszok javára háborúzni.

42. A nemzet vezetői nem uralkodók, hanem szolgák és őrök. Nem saját személyes előnyökért szolgálnak. Csak olyan őröket válasszunk, akiket nem saját javaik növelése érdekel.

43. Így válasszuk és ítéljük meg vezetőinket, akik a nemzet őrei: akik a kormány hatalmát korlátozni akarják, azok öntudatos, jószívű emberek. Akik a kormány hatalmát növelni akarják, azokból lesznek a zsarnokok.

44. A kormány csak úgy ad, ha előtte valakitől elveszi azt. A kormány, természeténél fogva a törvényes elvétel eszköze. Bizonyos mennyiségű kormány szükséges a honvédelem és a belső rend fenntartására. Bármi, ami ezt meghaladja, nem kívánatos eredményre vezet a szabadság szempontjából.

45. Az alaptörvényt, azaz a nemzet alkotmányát nem változtathatja meg semmi más, csakis minden résztvevő egyhangú határozata, ahol minden résztvevő jelen van. Másképp nyitva állnak a kapuk, hogy elkezdődjön a legveszélyesebb halálos kormányzási forma, az úgynevezett demokrácia.

46. A demokráciákban a médiák irányítói irányítják a nép gondolkodását, hatalmukról nem is álmodtak a királyok és diktátorok.

47. A demokrácia legegyszerűbb leírása: Három ember kormányt alapít, mindnek egy szavazata van. Ez után kettő arra szavaz, hogy elrabolják a harmadik javait.

48. A demokrácia utolsó szakaszait idegenekkel folytatott háborúk jellemzik, mert a csődbe ment rendszerek más nemzetek kirablásával szeretnék magukat fenntartani.

49. A demokráciában ritka az erkölcs, és ami erkölcsös, az gyakran tilos.

50. Demokrácia után mindig egy erős ember jön, akit némelyek diktátornak neveznek. Ez az egyetlen útja annak, hogy újra rendet teremtsünk a demokrácia káosza után. Válasszuk a diktátort bölcsen! Neki szívében védelmezőnek kell lenni. Olyannak, aki megmutatta, hogy egyetlen célja a nép megóvása. Végcélja az kell, hogy legyen, hogy újra olyan rendet vezessen be, amely tökéletesen a természet törvényein alapszik. Ne szavai alapján válaszd ki. Olyat válassz, aki mindenét feláldozta az elnyomás idején; olyat, aki elszánt és kitartó. Csak ez igazolja, hogy értékes és igaz szándékú.

51. Egy erős rendszer mindent, megtesz, legyen az bármilyen korrupt vagy brutális, hogy megmaradjon.

52. A zsarnokságoknak nem lehet erőszak nélkül véget vetni.

53. Az árulók bűneiket hazafiaskodó nyilatkozatokkal takargatják.

54. A propaganda a fő eszköze minden hatalmi rendszernek, vallásinak és világinak egyaránt. Hamis propaganda az elvtelen hatalmi rendszerek fő eszköze. Minden hatalmi rendszer arról akarja meggyőzni alattvalóit, hogy a rendszer jó, előnyös és nemes, és érdemes a továbbélésre és megvédésre. Minél sovinisztább egy propaganda, annál gyanakvóbbnak kell lennünk igazságában.

55. Politikai hatalmat véső soron erőszakkal hoznak létre, majd tartanak fenn.

56. Olyan rendszer, világi vagy vallási, amely folyamatosan hazafias jelszavakat használ, és szóbő módon igazolja saját szükségességét, zsarnokságot takargat.

57. A propaganda szükséges és jogos fegyver minden harcban. A sikeres propaganda elemei: egyszerűség, érzelmek, ismétlés és rövidség. Mivel az emberek azt hiszik, amit hinni akarnak, és mivel azt akarják hinni, amiről úgy hiszik, hogy előnyös számukra, a sikeres propagandának figyelembe kell venni azok személyes érdekét, akiket meg akar győzni.

58. A zsarnokságok előírják, hogy mit gondoljunk; a szabad emberek gondolkozni tanulnak.

59. Óvakodjunk azoktól az emberektől, akik szavakkal növelik vagyonukat. Különösen óvakodjunk az olyan ügyvédektől és papoktól, akik tagadják a természet törvényeit.

60. Azt a hazafit, akit az inkvizíció földalatti börtönébe vagy a hóhér bárdja alá vezetnek, a leghangosabban korábbi barátai és szövetségesei ítélik el; így akarják sorsát elkerülni.

61. A béke édes Istennője csak a háború harcra kész Istenének védelme alatt élhet.

62. A nemzet alaptörvényének félreérthetetlenül és visszavonhatatlanul meg kell azt a homogén "faji", kulturális csoportot határozni, amelynek javára alkották, és hogy a nemzet további fennállása kizárólag annak a jellegzetes csoportnak a jólétéért van mindörökre.

63. Amelyik rassz vagy kultúra megengedi, hogy mások befolyásolják, vagy irányítsák az alábbiak egyikét, pusztulásra van ítélve:
- információs intézmények,
- oktatási intézmények,
- vallási intézmények,
- politikai hivatalok,
- pénzcsinálás,
- jogrendszer,
- kulturális intézmények,
- gazdasági élet.

64. A törvényekhez önmagukban kevés magyarázat kell. Jelentésük megmásíthatatlan egyszerűségükben és jellegzetességükben.

65. Az emberek érzelmeit a kimondott szó jobban megmozgatja, mint az írott. Ezért van az, hogy egy hatalmon levő zsarnokság erőszakosabban reagál a másként gondolkodók gyűléseire, mint a könyvekre vagy szórólapokra.

66. Egy nemzet szerves alaptörvénye, vagy bármilyen törvény pontosan annyira maradandó, mint az akarat és az erő annak betartatására.

67. Fegyvertelen vagy nem harcias nép rabszolgává lesz.

68. Néhányan azt mondják, hogy a toll erősebb fegyver a kardnál. Lehet, hogy ez igaz. De a tollat kard nélkül nem tisztelik.

69. A zsarnokságokat lépésről lépésre hozzák létre, és nemes szónoklatokba burkolják.

70. A terrorista és a hazafi közötti különbséget a sajtó uralma teszi ki.

71. Az őrök, vezetők ítéleteit a természet törvényét kell tükrözniük és az értelem kell, hogy átitassa őket.

72. A materializmus alacsonyrendű és bomlasztó. A nemzet őreinek folyamatosan óvni kell a nemzetet és harcolni a nemzetben levő materialista szellem ellen. Ha valaki becsületes úton jut gazdagsághoz a saját és családja jóléte érdekében, ez nem kifogásolható. A kizsákmányolás, különösen az uzsora, pusztító a nemzetre.

73. A materializmus célja egy mesterséges állapot létrehozása gazdagság és tulajdon útján. Az igazi szociális állapot a család, "faj" és nemzet szolgálatából ered.

74. A materializmus nyilvánvaló szükségtelen fogyasztást eredményez, amely végül a természet megerőszakolását és a környezet pusztítását jelenti. Természetellenes. A nemzet igazi vezetőinek nem szabad a materializmustól szennyezetteknek lenniük.

75. A kereskedő vagy eladó feladata a csere létrehozása. Azokat a kereskedőket, akik szükségtelen fogyasztást és materializmust hirdetnek, nem szabad eltűrni.

76. A pénz egyetlen törvényes használata az, hogy az árucsere eszköze és értékkészlet legyen. Minden más használata, a társadalmi fejlesztés, a spekuláció, az infláció és különösen az uzsora, törvénytelen. A kamatszedés (uzsora) bármilyen százalékban komoly bűn, amelyet nem szabad eltűrni.

77. Egy olyan nemzet, amelynek arisztokráciája a pénz, ügyvédek és kereskedők, zsarnoksággá fog válni.

78. Az uzsorán alapuló központi bankrendszer legegyszerűbb leírása: A bankárok a nemzet vagyonát szeretnék kölcsöneik biztosítékaként. Több pénzük van a kamatokból, mint amit kiadnak kölcsönbe. Így végül a bankok bekebelezik a nemzetet.

79. Az uzsora (kamat), az infláció és a súlyos adók lopás, amelyeket csalók hoznak létre, és ezek megsemmisítik a nemzet erkölcsét.

80. Olyan gazdagságot, amely áldozatok vagy becsületes munka nélkül jött létre, általában rosszra használnak.

81. A természetben semmi sem állandó; az élet ereje vagy növekszik és fejlődik, vagy zsugorodik és eltűnik.

82. A tiszteletet meg kell szolgálni; nem lehet megkövetelni vagy feltételezni.

83. Kerülje el a gonosz embereket, mert mérgük önt is megmérgezi.

84. A magasabb rendű ember jele az önfegyelem.

85. Az embert barátságosságán lehet mérni, amelyet baj esetén mutat.

86. Az ostoba az embereket szavaikon méri. A bölcs tetteiken és eredményeiken méri őket.

87. Kapcsolatainkban vagy kölcsönhatásainkban, mint mindenütt a természetben minden akciónak megvan a reakciója. Amit elvetünk, azt aratjuk le, ha nem mi, akkor mások,

88. Egy beteg és halódó nemzetnek a jelei a következőek. Ha bármelyiket észreveszi, a vezetőik árulást követnek el:
- az alapító "faj" keveredése és süllyedése,
- a család lerombolása,
- elnyomó adózás,
- a törvényes szervek korrupciója,
- terror és elnyomás azok ellen, akik óvnak a nemzet hibái ellen,
- erkölcstelenség, iszákosság, kábítószerek, stb.,
- gyerekhalál (ma magzatelhajtásnak mondják),
- a pénz romlása (infláció vagy uzsora),
- idegenek beszivárgása az országba, idegen kultúra,
- materializmus,
- idegen háborúk,
- olyan vezetők, akiknek csak a gazdagság és saját dicsőségük számít,
- homoszexualitás,
- olyan vallás, amely nem a természet törvényein nyugszik.