14 Words Global Network

88 Forskrifter swedish

1. Religioner eller läror som förnekar universums naturlagar är falska.

2. Hur än människor uppfattar Gud eller Gudar eller universums krafters motiv, kan de knappast förneka att naturlagarna är (och därför avsikten med) ett resultat av dessa krafter.

3. Gud och religion är tydliga, åtskilda och ofta stridbara begrepp. Gud är naturen personifierad, övertygande perfekt genom lagarnas vittnesmål. Religion är de dödligas skapelse och därför förutbestämd till felbarhet. En religion må bevara eller förgöra ett folk, allt beroende på den struktur som skänkts av dess avkommor, ombudens och förespråkarnas motiv samt historiska omständigheters infall.

4. Den riktigaste böneformen är gemenskapen med naturen. Den är inte muntlig. Gå till enskild plats, om möjligt en bergstopp, under en klar stjärnfylld natt, betänk det majestätiska och ordningen av det oändliga världsalltet. Begrunda sedan det invecklade och lika oändliga mikrokosmos. Försök att förstå att du å ena sidan inkonsekvent är obetydlig för saker och tings betydelse, medan du å andra sidan är potentiellt ovärderlig som en länk i ödets kedja. Då kan du kanske börja förstå hur stolthet och personlighet kan samexistera med respekt och vördnad. Där kan vi finna harmoni med naturen och med harmoni medföljer stryka, frid och vishet.

5. Världsliga system försvarar och befrämjar religioner vilka lär ut om ett liv efter detta. Sålunda är människor lärda att överge försvaret mot livets rovdjur.

6. Historia, både världslig och religiös, är en saga uttänkt till självförsörjande bedrägeri och är förkunnad av de som förnimmer fördelar därigenom.

7. Religion i dess hälsosammaste form är symboliken av ett folk och dess kultur. En mångrasig religion förstör meningen med det unika, exklusiva och värdet som är nödvändigt för en ras överlevnad.

8. Vad människor kallar för "övernaturligt" är egentligen endast ytterst naturligt, men ännu inte förstått eller avslöjat.

9. En "fruktbarhet" av lagar med förlust av frihet som resultat är symptom på andlig sjukhet i en nation.

10. Om en nation är blottad på andlig hälsa och moralisk karaktär, då kommer regeringen och människor utan levnadsregler att fylla tomrummet. För frihet blomstrar i moraliska värderingar och tyranni frodas i moraliskt förfall.

11. Sanningen kräver korta förklaringar. Därför, akta er för mångordiga doktriner. De stora principerna är avslöjade i korthet.

12. Sanningen skyr inte någon granskning.

13. En grundlös tro är en fallgrop. Ett folk som inte kontrollerar tillämpningen och effekten av deras tro med orsaker kommer att lida och/eller förgås.

14. Det existerar ingen starkare motiverande kraft än den säkra övertygelsen att man har rätt.

15. I enlighet med naturlagarna är inget mer rätt än bevarandet av ens egen ras.

16. Urskiljning är ett tecken på sunt folk. I en sjuk eller döende nation, civilisation, kultur eller ras, är det viktigast övergivet till förmån för utseendet.

17. Urskiljning inkluderar förmågan att upptäcka skillnaden mellan tro och demonstrerad verklighet.

18. Det existerar inget som rättigheter eller privilegium inom naturlagarna. Hjorten som överraskats av det hungriga lejonet äger inte längre någon rätt till liv. Hur som helst, så kan han "köpa liv" genom att följa de naturliga instinkter för vaksamhet ch flykt som han utrustats med. Likaså har människor ingen rätt till liv, frihet eller lycka. Dessa förhållanden må köpslås av en själv, av ens familj, av ens folkstam eller av ens förfäder, men de är inte desto mindre köpslåenden och inte rättigheter. Vidare, värdet av dessa köpslåenden kan endast vidmakthållas genom vaksam lydnad gentemot naturlagarna.

19. Ett folk som inte är övertygade om sin särart och sitt eget värde kommer att förgås.

20. Den vita rasen har lidit av invasioner och brutalitet från Afrika och Asien under tusentals är. T.ex. Attila och de asiatiska hunnerna som invaderade Europa under 400-talet, våldtog, plundrade och dödade allt som kom i deras väg från Alperna till Baltikum och Kaspiska havet. Det här skådespelet upprepades av Djingis Khan och hans mongoler 800 är senare. (Notera här att amerikanska indianer inte är "infödda amerikaner", utan de är rasligt sett asiater.) På 700-talet hundratals är före korstågen och ca: 800-900 är innan de svarta fördes till Amerika, invaderade och erövrade de nordafrikanska morerna - ett folk med blandrasig bakgrund - Portugal, Spanien och delar av Frankrike. Så det påhittade skuldkomplexet som placerats på den vita rasens axlar av civilisationens verkställande bödlar är ogiltigt både under historiska förhållanden och naturlagarna, vilket förkastar medlidande med hotade arter. Faktum är att alla raser dragit fördel av och utnyttjat det Ariska folkets geniala skapande förmåga.

21. Ett folk som tillåter andra utomstående raser att leva med dem kommer att förgås, därför att det oundvikliga resultatet av rasblandning är bastardisering vilket förstör karaktärsdragen och existensen för en ras. Tvångsintegrering är avsiktligt och illvilligt mord, särskilt för ett folk som den vita rasen som nu endast är en liten minoritet i världen.

22. I den slutliga analysen är en ras eller särart inte utdömd över-eller underlägsen genom sin prestation utan p.g.a. sin vilja och förmåga att överleva.

23. Politiska, ekonomiska och religiösa system må bli förstörda och återupprättade av människan, men en ras död är evig.

24. Ingen mänsklig ras kan obestämt fortsätta sin existens utan ett nödvändigt territorium där de kan försvara och främja sitt eget folk.

25. Ett folk utan kultur, uteslutande deras egen, kommer att gå under.

26. Naturen har skapat en viss antipati mellan raser och särarter för att kunna bevara var och ens individualitet och existens. Kränkningar av territoriala gränser kommer att bevara antipatin och leda till antingen konflikter eller bastardisering.

27. Det är inte konstruktivt att hata andra raser eller andra av blandras. Men en separation måste vidmakthållas för ens egen ras överlevnad. Man måste hur som helst hata med ett rent och fullkomligt hat, de av ens egen ras som begått högförräderi mot ens egna eller ens nation. Man måste fullkomligt hata alla de individer eller utövare som förstör ens folk, ens kultur eller raslig förnämligheten.

28. Begreppet "mångrasigt samhälle" kränker varenda en av naturlagarna för särarternas överlevnad.

29. Begreppet "jämlikhet" är förklarat som en lögn av vartenda ett av naturens många bevis. Det är ett sökande för den lägsta gemensamma nämnaren och dess strävande kommer att förgöra varenda överordnad ras, nation eller kultur. För att få en ploghäst att springa lika snabbt som en tävlingshäst, måste du först omintetgöra tävlingshästen , och motsatsen, för att få en tävlingshäst att dra lika mycket som en ploghäst måste du först omintetgöra ploghästen. I båda fallen är strävandet efter jämlikheten krossandet av förträffligheten.

30. Instinkterna för rasers och särarters bevarande är ordinerad av naturen.

31. Instinkter är naturens bästa mekanism för varje ras och särarts överlevnad. Den mänskliga svagheten för rationella situationer för självtillfredställelse får inte tillåtas ingripa mot dess instinkter.

32. Rasblandning är detsamma som folkmord och är och har alltid varit det största hotet mot den Ariska rasens överlevnad. 33. Medlidande med hotade särarter strider mot alla naturlagar och därför självmord. Om en varg skulle lägga sig för att rädda ett lamm från ett lejon, skulle han bli dödad. Idag kan vi se den vita människan bli så "tungt" beskattad att han inte längre har råd med barn. Skatterna höjs och används sedan till att uppföda tio miljontals icke-vita, många av dessa kräver sedan de sista vita kvinnorna för att använda som "avelspartner". Som du kan se är människan undersäte till alla naturlagar. Detta har inget att göra med moral, hat, godhet eller ondska. Naturen erkänner inte begreppet ont eller gott i hotade arters närvaro. Om lejonet äter lammet, är det gott för lejonet och ont för lammet, om lammet rymmer och lejonet svälter, är det gott för lammet och ont för lejonet. Så kan vi alltså se att samma händelse är klassad som både ond och god. Detta håller ej, enär motsägelser inte existerar inom naturlagarna.

34. Instinkterna för sexuella föreningar är en del av naturens perfekta mekanism för arters bevarande. De börjar i de tidiga åren vara oftast till de senare åren i livet. De får inte undertryckas och dess syfte, att mångfaldiga, får inte heller bli förhindrat. Förstå det, att under tusentals är bar våra kvinnor på barn under en tidig ålder. I ett försök att rätta sig efter och konkurrera i en främmande kultur, förnekar de sina naturliga instinkter och skyldigheter. Lär ut ansvar med ha också förståelse. En ras skjuter upp från kvinnans livmoder. Han som dömer måste först förstå skillnaden mellan vad som är gott och vad som är rätt.

35. Homosexualitet är ett brott mot naturen. All natur deklarerar att syftet med de sexuella föreningsinstinkterna är att mångfaldiga och ålunda ett bevarande av särarten ifråga. Homosexualiteten mångfaldigar och bevarar inte särarten. Det är ytterst onaturligt och därför mördande perverst.

36. Sexuell pornografi degraderar naturen av alla som är inblandade. Kvinnan är där förvandlad till ett objekt och sex till ett djuriskt koppleri.

37. Den ras vars män inte slåss med livet som insats för att behålla och para sig med sina vackra kvinnor kommer att gå under. Varje vit man med sunda och friska instinkter känner äckel och reagerar häftigt då han ser en kvinna av hans egen ras tillsammans med en man från en annan ras. De som idag kontrollerar median och västvärldens angelägenheter lär ut att detta är fel och skamligt. De klassar det som "rasism". Som varje "ism" t.ex. ordet "nationalism", som innebär att du främjar din nation, borde rasism endast betyda att du främjar och önskar bevara din egen ras. Det är kanske det stoltaste ord som existerar. Varje människa förkastar dessa instinkter är antinaturell.

38. I en sjuk och döende nation, kultur, ras eller civilisation, kommer politiska meningsskiljaktigheter och traditionella värden att klassas som fruktansvärda brott av inkvisitioner som själva ikläder sig kvasi-politisk mantel.

39. Ett folk som ignorerar sitt förflutna kommer att defilera nutiden och omintetgöra framtiden.

40. En ras måste ära alla jordliga ting och dem som har givit sina liv och sin frihet för folkets bevarande högt och värdigt.

41. Folket, en ras medlemmar, är nationen. Raslig lojalitet måste alltid ersätta geografiska och nationella gränser. Om detta utläres och förstås kommer det att förhindra onödiga inbördeskrig. Krig skall inte föras till en annan ras fördel.

42. Nationens ledare är inte härskare, de är tjänare och beskyddare. De skall inte tjäna för egen vinst. Välj endast en "beskyddare" som inte har det minsta intresse av materiella ting.

43. Välj och bedöm din ledare, även kallade beskyddare, som följande: De som alltid försöker begränsa regeringens makt är av gott hjärta och samvete. De som försöker expandera regeringens makt är simpla tyranner.

44. Ingen regering kan ge något till någon utan att först ta från någon annan. Regeringen är, av dessa natur, bemyndigad att ta. En begränsad mängd av regeringen är en nödvändig börda för nationellt försvar och inre säkerhet. Allt annat motarbetar frihet och rättvisa.

45. Den organiskt grundade lagen, nämligen en nations grundlagar får inte förändras på andra sätt än genom enhälliga beslut från alla parter därav, med alla parter närvarande; annars är dörrarna öppna för den farligaste och dödligaste typen av statsskick, nämligen demokratin.

46. I en demokrati, har de som kontrollerar median (och sålunda valurnans makt) en makt som endast kungar och diktatorer drömt om.

47. Det enklaste sättet att beskriva en demokrati på är; tre individer bildar en regering där de innehar en röst var. Sedan röstar två av dem för att stjäla den tredjes ägodelar.

48. Den sistnämnda fasen i en demokrati är fylld med diverse utrikeskrig därför att det bankrutta systemet försöker bevara sig själv genom att plundra andra nationer.

49. I en demokrati som är legal finns sällan moral, och finns där moral är det oftast illegalt.

50. En demokrati är alltid uppföljd av en stark man, somliga kallar honom diktator. Det är det enda sättet att återställa ordning från det kaos som demokratin orsakat. Välj din starke man vist. Han måste vara en beskyddare djupt in i hjärtat. Han måste vara en som visat att hans enda avsikt i livet är bevarandet av sitt folk. Hans ultimata mål måste vara att återställa de styrande lagarna baserade på alla perfekta naturlagar. Välj honom inte på hans ord. Välj en som offrat allt inför tyranneriets anlete; en som har lidit och uthärdat. Detta är de enda pålitliga bevisen för hans motiv och värdighet.

51. Ett maktsystem kommer att göra allt, oavsett hur pass brutalt eller korrumperat, för att bevara sig själv.

52. Tyrannier kan inte störtas utan användandet av våld.

53. Den som begår högförräderi döljer sina gärningar genom att proklamera patriotism.

54. Propaganda är en huvudkomponent i alla maktsystem, både i världsliga och religiösa; och falsk propaganda är en huvudkomponent inom maktsystem utan principer. Alla maktsystem strävar efter att övertyga sina undersåtar att systemet är bra, rättvist, välgörande och ädelt, och såväl värdigt för självständighet och försvar. Desto mer plastpatriotiskt propagandautbud, desto mer misstänksamma skall vi vara över dess sanningshalt.

55. Politisk makt ,i den slutgiltiga utredningen, är skapad och vidmakthållen med tvångsmetoder.

56. Ett maktsystem, världsligt eller religiöst, som använder vidsträckta åberopningar på patriotism eller begår mångordighet och retorik för sitt bevarande, döljer tyranni.

57. Propaganda är ett legitimt och nödvändigt vapen i varje kamp.Elementen för framgångsrik propaganda är; enkelhet, känsla, upprepning och korthet. Eftersom människor tror på vad de vill tro på, och medan de vill tro på det som främjar dem själva, så måste effektiv propaganda tilltala det uppfattade självintresset.

58. Tyrannier lär vad man skall tänka. Fria människor lär hur man skall tänka.

59. Akta er för människor som ökar sin förmögenhet genom att använda sig av ord. Särskilt bör man akta sig för advokater eller präster som förnekar naturlagarna.

60. Den patriot som leds till inkvisitionens fängelsehålor, eller skarprättarens bila, kommer högljutt att fördömas av hans f.d. vänner och allierade, för de försöker undfly att drabbas av samma öde.

61. De ljuvligaste fredsgudinnorna lever endast under krigsgudarnas beskyddande arm.

62. Den organiskt grundade lagen, en nations grundlagar måste visa med omisskännlig och oåterkallelig bestämdhet identiteten av en homogen, raslig, kulturell grupp för vars välfärd den var skapad, och att den fortsatta existensen av en nation är säkrad för all tid, enbart för välfärden av denna särskilda grupp. 63. Den ras eller kultur som låter andra influera eller kontrollera något av följande kommer obarmhärtigt att förgås:
1) Informationsmedian.
2) Skol- och utbildningsväsendet.
3) Religiösa institutioner.
4) Politiska ämbeten.
5) Valutan.
6) Juridiska institutioner.
7) Kulturella institutioner.
8) Näringslivet.

64. Enbart lagar kräver lite förklaringar. Deras mening är oåterkalleliga i enkelhet och bestämdhet.

65. Människors känslor är berörda så pass mer effektivt av det sagda ordet än det skrivna. Det är just därför en styrande tyrann reagerar mer våldsamt på offentliga möten med oliktänkande än vad han gör genom böcker och flygblad.

66. Den organiskt grundade lagen av nation, eller någon annan lag, är precis så tillämplig som viljan och makten att upprätthålla den är.

67. Ett obeväpnat och/eller icke-militant folk kommer att bli förslavat.

68. Somliga säger att pennan är starkare än svärdet, kanske är det så. Likväl, ordet har ingen auktoritet utan svärdet.

69. Tyrannier är vanligtvis byggda stegvis och förklädda med ädel retorik.

70. Skillnaden mellan en terrorist och en patriot kontrolleras av pressen.

71. Dömandet av beskyddarna, d.v.s. ledarna, måste vara som gentemot naturlagarna och likväl, övervägda av förnuftet.

72. Materialism är simpelt och destruktivt. En nations beskyddare måste konstant varna för och bekämpa en materialistisk anda ifrån att slå rot i nationen.

73. Materialism leder människor till att söka konstgjorda status genom rikedom eller ägande. Riktig social status kommer genom trogen tjänst för familj, ras och nation.

74. Materialism leder slutligen till iögonfallande onödiga förbrukningar, vilket i sin tur leder till våldtäkt på naturen och förstörelse av omgivningen. Det är onaturligt. En nations riktiga beskyddare måste vara helt obesmittade av materialismen.

75. En köpman eller försäljares funktion är att förse en metod av utbyte. En köpman som främjar överflödig förbrukning och materialism skall inte tolereras.

76. Den enda lagliga funktionen av pengar är som ett medel för utbyte och som ett förråd för valuta. All annan användning, inklusive samhällsindustri, spekulation, inflation och särskilt ocker är olagligt. Ockerränta i synnerhet, till varje procent, är ett grovt brott som inte kan tolereras.

77. En nation bestående av en aristokrati med pengar, advokater och köpmän kommer snabbt att förvandlas till tyranni.

78. Det enklaste sättet att beskriva ett ockerbaserat centralbanksystem är som följande: Bankirerna kräver en nations egendom som säkerhet, sida vid sida med deras lån. Med räntan är låneskulden större än den de skapade med själva lånet... Så slutligen äger bankirerna nationen.

79. Ockerräntor, inflation och despotisk beskattning är stöld genom bedrägeri och förstör en nations moraliska storhet.

80. Rikedom "förtjänad" utan offer eller ärligt arbete blir vanligtvis missbrukad.

81. Inget i naturen är statiskt. Antingen växer livskraften och expanderar eller så förfaller den för att sedan dö ut.

82. Respekt måste vinnas; den kan inte bli fordrad eller förmodad.

83. Undvik en förtretlig människa, för hans gift kommer att förgifta din egen natur.

84. Självdisciplin är ett tecken på högt stående människa.

85. Ett mått på en människa är munterheten i motstånd och svåra tider.

86. En dåre dömer människor efter deras ord. En vis man dömer andra efter deras handlande och prestationer.

87. I våra släktskap eller begravda handlingar, som i alla naturlagar, medföljer alltid en reaktion efter varje handling. Det som vi planterar kommer att skördas, om inte av oss själva så kommer det skördas av andra.

88. Detta är säkra tecken på en sjuk eller döende nation. Om du upptäcker några av dessa så begår dina beskyddare förräderi:
1: Blandning och förstörelse av den urspungliga rasen.
2: Förstörelse av kärnfamiljen.
3: Despotion beskattning.
4: Korroption inom lagarna.
5: Terror och förtryck mot de som varnar för nationens misstag.
6: Omoral, drog- och alkholmissbruk etc.
7: Fostermord (numera kallat abort).
8: Förstörelse av valutan (inflation eller ocker).
9: Främlingar i landet.
10: Matrialism.
11: Utrikeskrig.
12: Beskyddare (ledare) som förföljer och strävar efter rikedom och ära.
13: Homosexualitet.
14: Främmande kulturer.
15: Religioner som inte är baserade på naturlagarna.