14 Words Global Network

88 předpisů

Předmluva Překladatele

Těchto 88 předpisů bylo napsáno jedním z úhlavních osob a géniem organizace The Order Bruder Schweigen ( Řád Mlčícího Bratrství; založil Robert Jay Mathews září 1983 ) Davidem Lanem, který mezi mnoha jinými spisy napsal i oněch proslulých 14 slov. David Lane je génius, který již dále nemohl trpět utlačování Arijské rasy a rozhodl se věnovat celý svůj život boji za její osvobození. Za svou lásku k rase a národu byl ZOGem ( ZOG = Zionist Occupied Government = Sionismem okupována vláda ) odsouzen na 190 let vězení! David Lane nikdy neopustil svou ideologii! I nadále je aktivní a píše například pro Focus Fourteen. Někteří tvrdí, že je teď daleko nebezpečnější pro ZOG než před jeho uvězněním.

88 Předpisů

Dokud si bílá rasa neuvědomí, že existuje pouze jeden zdroj, ze kterého můžeme zjistit neměnnou pravdu, tak na této zemi nikdy nebude mír nebo stabilita. V neměnných Zákonech Přírody jsou klíče k životu, pořádku a porozumění. Slova lidí, i ty které někteří považují za "inspirované" jsou předmětem překladu, slovních zásob, dodatku, zkrácení a překroucení omylných smrtelníků. Proto, každý spis nebo vliv, pradávny či moderní, musí být podroben zkoušce shodnosti s Přírodním Zákonem. Bílí lidé této země musí společně pochopit, že jsou stejnoměrně podrobeni tvrdým Zákonům Přírody společně s každým tvorem tohoto vesmíru, nebo nezajistí mír, bezpečnost, ani svoji existenci. Svět je v plamenech, protože rasy, podřadné rasy, národy a kultury jsou nuceny porušovat svoje vlastní Přírodou ustanovené instinkty pro sebezáchovu. Mnoho lidí dobré vůle, ale málo pochopení, bojují proti symptomům, které jsou výsledkem neuposlechnutí Přírodních zákonů. Podle lidské přirozenosti, většina zaujme úzké, provinciální postoje podvržené pohledy, tvořené bezprostředním prostředím, současnými okolnostmi a podmíněným článkem víry. Toto je povzbuzováno tím silným a nelítostným kmenem, který kontroloval světové události po nespočet století využíváním základních lidských instinktů. Konflikt mezi nezasvěcenými jim slouží jako jejich maska a štít. Hlubší porozumění Základních Zákonů, které ovládají události lidí je nutné pokud chceme zachránit civilizaci od lichvářských popravčích. Úmyslem těchto pár stránek není opatřit detailovaný systém vlády, ale jako PŘEDPISI kterým, když porozuměno, prospějí a uchovají lidi jako osobnosti a jako Národ.

1. Každé náboženství nebo učení, které zapírá Přírodní Zákony univerza je falešné.

2. Jakkoliv jen lidé vnímají Boha, Bohy nebo motivy sil univerza, jen těžko mohou zapřít, že přírodní zákony jsou prací a tím pádem také záměrem této síly.

3. Bůh a náboženství jsou zřetelné, odlišné a často sporné pojmy. Příroda dokazuje božský plán, protože přírodní svět je prácí síly nebo inteligence, které lidé říkají Bůh. Náboženství je stvoření smrtelných a proto odsouzeno k chybnosti. Náboženství může uchovat nebo zničit národ, vše záleží na struktuře dané jejími zakladateli, motivy jejich zástupců a dopadem historických okolností.

4. Ta nejpravější forma modlitby je soudržnost s Přírodou. Není slovní. Odeber se na osamělé místo, pokud možno na vrchol nějaké hory, za čisté hvězdami osvícené noci a uvažuj o majestátnosti a o uspořádání nekonečného makrokosmu. Pak vem v úvahu složitost stejně nekonečného mikrokosmu. Snaž se pochopit, že jseš na jedné straně nedůsledný za hranice pochopeni co se týká velikosti věcí a na druhé straně potenciálně cenný za hranice pochopení jako spojka v řetězu osudu. Pak můžeš začínat chápat jak hrdost a osobnost může existovat společně s respektem a úctou. V tom najdeme harmonii s Přírodou a s harmonii přijde síla, mír a jistota.

5. Světské silné systémy chrání a podporují náboženství, které učí o posmrtném životě. A tak učí lidi, aby upustili od obrany proti predátorům života.

6. Historie, jak světská tak náboženská, je bájně vymyšlený klam pro vlastní potřebu a hlásaný těmi, kteří tím získají prospěch.

7. Náboženství v její nejvíce prospěšné formě je symbolika Národa a jeho kultury. Mnohorasové náboženství ničí podstatu rozdílnosti, výhradnosti a ceny potřebné k přežití rasy.

8. Čemu člověk říká "nadpřirozené" je vlastně přirozené v nejvyšší míře, avšak ještě nepochopené nebo neobjevené.

9. Plodnost zákonů s výsledkem ztracení svobody je znak, který je přímo úměrný k duchovní nemoci Národa.

10.Jestliže je Národ zbavený duchovního zdraví a morálního charakteru, pak vláda a lidi bez principu zaplní tuto prázdnotu. Proto, svoboda prospívá v morálních hodnotách a tyranii se daří v morálním úpadku.

11.Pravda potřebuje jen málo vysvětlení. Proto, dávejte si pozor na mnohoslovnou nauku. Velké principy jsou odhalené ve stručnosti.

12.Pravda se nebojí prozkoumání.

13.Nepodložená víra je léčka. Národ, který si neověří platnost a dopad jejich víry s rozumem bude trpět nebo zanikne.

14.V souladu s Přírodními Zákony není nic víc správné, než zachování vlastní rasy.

15.Neexistuje větší motivační síla, než jisté přesvědčení o tom, že má člověk pravdu.

16.Odlišování je znak zdravého Národa. V nemocném nebo umírajícím národě, civilizaci, kultuře nebo rase, je podstata opuštěna vůči vzezření.

17.Odlišování také zahrnuje schopnost poznání rozdílu mezi vírou a ukázané skutečnosti.

18.V Přírodních Zákonech neexistují věci jako práva nebo privilegia. Jelen vystopovaný hladovým lvem nemá žádné právo na život. Ale, může si život vykoupit tím, že poslechne své od přírody určené instinkty bdělosti a útěku. Podobně, člověk nemá žádné právo na život, svobodu nebo štěstí. Tyto okolnosti mohou být koupeny sám sebou, svou rodinou, svým kmenem nebo svými předchůdci, ale nejsou o nic méně koupěmi a ne pravdami. Dále, hodnoty těchto koupí mohou být pouze udržovány díky bdělosti a poslušnosti přírodních zákonů.

19.Národ, který není přesvědčený své jedinečnosti a ceně zanikne.

20.Bílá rasa vytrpěla invaze a brutality z Afriky a Asie po celá tisíciletí. Například, Attila a asiatičtí Hanove, kteří napadli Evropu v 5. století, znásilňovali, rabovali a zabíjeli od Alp až po Baltické a Kaspické moře. Toto scenário bylo opakováno mongolami Genghis Khana o 800 později. ( Povšimněte si ze američtí indiáni nejsou "rodilí Američané", ale rasově mongoloidi. ) V 8. století, stovky let před tím, než byli negroidi přivezeni do Ameriky, Severo afričtí Mořeni, s rasově pomíchaným pozadím, napadli a dobily Portugalsko, Španělsko a část Francie. Takže, pokus o položení viny na ramena bíle rasy katy civilizací je neplatný jak z pohledu historie tak přírodních zákonů, které zapírají soucit mezi druhy. Faktem je, že všechny rasy získali neuvěřitelný prospěch diky tvořivému geniu Arijského lidu.

21.Národ, který dovolí jiným, kteří nejsou jejich rasy, žít mezi nimi zmizí, protože nevyhnutelným výsledkem rasové integrace je křížení ras, které zničí charakteristiku a existenci rasy. Nucená integrace je záměrným a zlomyslným vyvražďováním, zvlášť vůči lidem Bíle rasy, kteří jsou dnes jen minoritou na tomto světě.

22.V konečné analýze, nejsou rasa nebo druh souzeny jako nadřazenými nebo podřazenými na základě jejich docílení, ale jejich vůlí a schopností k přežití.

23.Politické, ekonomické a náboženské systémy mohou být zničeny a obnoveny lidmi, ale smrt rasy je věčná.

24.Žádný lidský druh rasy nemůže jistě pokračovat ve své existenci bez ovládnutého uzemí, ve kterém může propagovat, chránit a podporovat svůj vlastní druh.

25.Národ bez kultury, která je výhradně jejich zanikne.

26.Příroda dala jistou netečnost mezi různými rasami a druhy, aby uchovala jejich osobnost a existenci. Porušení vlády nad územím, které je nutná k udržení této netečnosti vede budˇ ke konfliktu nebo míšení.

27.Není konstruktivní nenávidět jedince druhé rasy nebo ani ti, kteří jsou rasy míchané. Ale oddělení musí být udržováno, aby přežila vlastní rasa. Jedinec, ale musí nenávidět, čistou a dokonalou nenávistí ty z vlastni rasy, kteří se dopouští velezrady proti vlastnímu druhu a proti národům vlastního druhu. Jedinec musí nenávidět dokonalou nenávistí všechny lidi nebo konání, které ničí vlastní Národ, vlastni kulturu nebo rasovou vyjímečnost územního vládnutí.

28.Pojem více rasové společnosti porušuje všechny Přírodní Zákony o zachování druhu.

29.Pojem "rovnost" je prohlášen lží každým důkazem přírody. Je to hledání nejnižšího společného jmenovatele a snaha o jeho nalezení zničí každou nadřazenou rasu, národ nebo kulturu. Aby tažný kůň mohl běžet stejně rychle jako zavodní kůň, musíte nejdříve zmrzačit závodního koně; a naopak, nato aby zavodní kůň mohl utáhnout stejně hodně jako tažný kůň, musíte nejdříve zmrzačit tažného koně. V obou případech, snaha o dosaženi rovnosti je ničení výbornosti.

30.Instinkty o zachování rasy a druhu jsou dané Přírodou.

31.Instinkty jsou skvělé mechanismy přírody pro přežití každé rasy a druhu. Lidské slabosti, vysvětlování situací pro vlastni útěchu, nesmí být dovoleno plést se do těchto instinktů.

32.Míchání plemen, tedy míchání ras, je a vždy byla největší hrozba přežití Arijské rasy.

33.Soucit mezi druhy je protichůdný zákonům přírody a proto sebevražedný. Kdyby vlk zakročil, aby zachránil jehně od lva, byl by zabit. Dnes vidíme Bílého člověka tak zatíženého daněmi, že si nemůže dovolit děti. Tyto vybrané daně jsou potom použité k podpoře rodění desítek milionů nebílých, z kterých potom hodně z nich požadují, aby poslední Bílé ženy byly partnerky pro rozmnožování. Jak vidíte, člověk je podražen všem zákonům přírody. Tohle nemá s morálkou, nenávistí, dobrem či zlem co dělat. Příroda neuznává pojmy jako je dobro a zlo co se týče vztahu mezi druhy. Když lev sní jehně, je to dobré pro lva a špatné pro jehně. Když

se jehněti podaří uniknout bude lev hladovět, je to dobré pro jehně a špatné pro lva. Takže vidíme, že se ten samý incident dá označovat jako dobrý a špatný. Tak to nemůže být, protože v přírodních zákonech neexistují žádné protiřečení.

34.Instinkt o sexuálním partnerství je součástí skvělého přírodního mechanizmu pro uchování druhu. Začíná brzy v životě a mnohdy končí až v pozdních letech. Nesmí být potlačován; jeho účelu, rozmnožování, se nesmi příčit. Pochop, že po tisíce let nosily naše ženy děti v útlém věku. Teď, v pokusu o uspokojení a konkurenci v cizí kultuře zapírají své přírodou dané instinkty a povinnosti. Uč zodpovědnost, ale měj také porozumění. Život rasy pramení z děloh jejich žen. Ten, který by soudil, musí nejdříve porozumět rozdílu toho co je dobré a co je správné.

35.Homosexualita je zločin proti přírodě. Všechno v přírodě udává, že účelem sexuálního partnerství je rozmnožování a tak tedy uchování druhu. Silný mužský pud k sexu musí být veden k vlastnictví žen a také k věcem jako je území a moc, které jsou všechny potřeba k jejich udržení.

36.Sexuální pornografie degraduje Přírodu o všechny, kteří se na ni podílejí. Nádherná nahá žena je umění; kamera mezi jejími koleny, která zkoumá její přirození je pornografie.

37.Rasa, ve které její muži nebudou bojovat až do smrti pro udržení a páření s jejími ženami zanikne. Kazdy Bílý muž se zdravými instinkty cítí hnusotu a tvrdě reaguje když vidí zenu jeho rasy s mužem jiné. Ti, kteří dnes kontrolují média a záležitosti západního světa učí, že toto je špatné a hanebné. Označují to jako "rasismus". Jako kterékoliv "mus", například slovo "nacionalismus", znamená podporování vlastního národa; "rasismus" pouze znamená podporovat a chránit život vlastní rasy. Je to, možná, to nejhrdější slovo, které existuje. Každý člověk, který neposlouchá tyto instinkty je proti přírodě.

38.V nemocném nebo umírajícím Národě, kultuře, rase nebo civilizaci, budou politický nesouhlas a tradiční hodnoty označovány a pronásledovány jako ohavné zločiny vyšetřovateli oblečenými do štvavého patriotismu.

39.Národ, který si není vědom své minulosti poskvrní současnost a zničí budoucnost.

40.Rasa musí ctít, nadevše pozemské věci, ty kteří položili své životy nebo svobodu za její uchování.

41.Lidé, tedy členové rasy, jsou Národ. Rasová věrnost musí vždy nahradit geografické nebo národní hranice. Když toto bude učeno a pochopeno, ukončí to války mezi stejnými rasami. Nesmějí se konat žádné války pro užitek jiných ras.

42.Vůdci Národa nejsou vládci, jsou služebníci a ochránci. Nesmějí sloužit vlastnímu užitku. Vyber si pouze ochránce, který nemá zájem o nahromaděni materiálních věcí.

43.Vybírej a suď své Vůdce, též nazívané ochránci, protože: Ti, kteří věčně zkoumají jak ohraničit moc vlády jsou dobrého srdce a vědomi. Ti, kteří zkoumají jak rozšířit sílu vlády jsou tyrané.

44.Žádná vláda nemůže nikomu nic dát bez toho, aby to nejdříve nesebrala někomu jinému. Vláda je, její samotnou podstatou, oprávněna k braní. Omezená vláda je nutná zátěž pro národní obranu a vnitřní pořádek. Všechno navíc omezuje volnost a svobodu.

45.Na organice se zakládající zákon, tedy ústava národa, nesmí být měnitelná jinou metodou, než jednotným souhlasem všech stran a se všemi stranami přítomnými. Jinak jsou dveře otevřeny příchodu tomu nejnebezpečnějšímu a nejsmrtelnějšímu druhu vlády, demokracii.

46.Ti, kteří v demokracii ovládají média a tím pádem i mozky voličů mají moc, o které se nesnilo králům ani diktátorům.

47.Ten nejjednodušší způsob jak popsat demokracii je tento: Tři lidé ustanoví vládu, kde má každý z nich jeden hlas. Potom dva z nich odhlasují to, že tomu třetímu ukradnou všechno mění.

48.Pozdější fáze demokracie jsou plné cizích válek, protože se bankrotovaný systém snaží udržet díky rabovaní jiných národů.

49.To co je v demokracii legální je málokdy morální a to co je morální je většinou zakázané.

50.Demokracie je vždy následována nějakým silným mužem... někteří ho nazývají diktátor. To je ten jediný způsob jak obnovit pořádek z chaosu, který spáchala demokracie. Vybírej si svého silného muže moudře! Musí být ochránce v duši. Musí to být někdo kdo ukázal, že jeho jediným účelem v tomto životě je uchování lidu. Jeho konečným cílem musí být obnovení vlády zákona, který je založen na dokonalých Přírodních Zákonech. Nevybírej si ho podle slov. Vyber toho, který obětoval všechno v jeho boji s tyranií: vyber toho, který vytrpěl a vydržel. Toto jsou ty jediné důkazy jeho hodnoty a motivů.

51.Silný systém udělá cokoliv, nezáležejíce na tom jak zkorumpovaný nebo brutální je, aby se uchránil.

52.Tyranie nemohou být ukončeny bez použití síly.

53.Lidé, kteří se dopouštějí velezrady zakrývají své činy prohlašováním patriotismu.

54.Propaganda je obrovskou součástí všech silných systémů, jak světských tak náboženských; falešná propaganda je obrovskou součástí silných systémů bez principu. Všechny silové systémy se snaží přesvědčit své poddané, že jejich systém je dobrý, spravedlný, dobročinný a ušlechtilý, stejně jako hodný zvěčnění obrany. Čím štvavější propaganda, tím více by měl člověk podezírat její pravdivost.

55.Politická moc, v její konečné analýze, je stvořena a udržována silou.

56.Silný systém, světský nebo nábožný, který se používá silného volání po patriotismu nebo potřebuje mnohořečnost a rétoriku pro své uchování, zakrývá tyranii.

57.Propaganda je oprávněná a nutná zbraň v každém boji. Součástí úspěšné propagandy jsou: jednoduchost, emoce, opakování a stručnost. Také, protože lide věří tomu čemu chtějí věřit a protože chtějí věřit tomu co vnímají jako sebeprospěšné, potom úspěšná propaganda musí oslovovat tento vnímaný sebezájem těch, kterým je šířena.

58.Tyranie učí co si máte myslet; svobodní lidé učí jak máte přemýšlet.

59.Pozor na lidi, kteří zvětšují svůj majetek užíváním slov. Zvlášť pozor na advokáty nebo kněze, kteří zapírají přírodní zákony.

60.Patriot, veden do kopky inkvizice nebo pod katovu sekeru, bude nejhlasitěji zavržen svými bývalými přáteli a spojenci; protože oni se snaží uniknout stejnému osudu.

61.Sladká Bohyně Míru žije pouze pod ochranou ruky připraveného Boha Války.

62.Na organice se zakládající zákon národa musí udat s nepochybnou a neodvolatelnou přesností identitu homogenní, rasové, kulturní skupiny pro čí blahobyt byl utvořen a že pokračující existence národa je po celý čas pouze pro blahobyt této dané skupiny.

63.Rasa nebo kultura, která dovolí druhým ovlivnit nebo kontrolovat jakoukoliv z následujících věcí vymizí:

1) Informační orgány

2) Vzdělávací instituce

3) Náboženské instituce

4) Politické orgány

5) Vytváření jejich valuty

6) Justiční instituce

7) Kulturní instituce

8) Ekonomiku

64.Spravedlivé zákony potřebují málo vysvětlení. Jejich význam je neodvolatelný kvůli jednoduchosti a přesnosti.

65.Lidské emoce jsou pohnuty daleko efektivněji mluveným slovem nežli napsaným. To je proto, proč vládnoucí tyranie reaguje násilněji na shromáždění jinak myslících než na knížky a letáky.

66.Na organice se zakládající zákon národa, nebo jiný zákon, je stejně tak příměrný jako vůle a síla jeho prosazení.

67.Neozbrojený nebo nemilitantní Národ bude zotročen.

68.Někteří říkají, že pero je mocnější nežli meč. Možná je to pravda. Ale slovo bez meče nemá žádnou autoritu.

69.Tyranie jsou většinou vybudovány krok po kroku a zakryté ušlechtilou rétorikou.

70.Rozdíl mezi teroristou a patriotem je kontrolován médii.

71.Rozsudky strážců, vůdců, musí být v souladu s přírodními zákony a kontrolováni rozumem.

72.Materialismus je jednoduchý a destruktivní. Strážci národa musí neustále varovat a bojovat proti materialistickému duchu v národě. Nahromadění bohatství a majetku, které je nutnosti pro zabezpečení své rodiny a získané čestnou prací je správné a řádné! Vykořisťování, zvlášť lichvářstvím, je ničivé pro národ.

73.Materialismus vede člověka k hledání nepravého statusu skrz bohatství a majetku. Pravý sociální status se dosáhne sloužením Rodině, Rase a Národu.

74.Materialismus vede konečně ke zřejmě, zbytečné spotřebě, která dále vede ke znásilňování přírody a ničení životního prostředí. Je to nepřirozené. Pravý ochránci národu musí být zcela nepotřísněni materialismem.

75.Funkcí obchodníků nebo prodavačů je opatřit způsob výměny. Obchodník, který podporuje zbytečnou spotřebu a materialismus nesmí být tolerován.

76.Jediná zákonitá funkce peněz, je být prostředkem výměny a uskladnění hodnoty. Všechny ostatní užívání včetně sociálního řízení, spekulací, inflace a zejména lichvářství jsou nezákonná. Lichva (úroky) při jakékoliv úrokové sazbě, jsou závazným zločinem, který nemůže byt tolerován.

77.Národ s aristokracií peněz, advokátu nebo kupců se stane tyranií.

78.Nejjednodušší způsob, jak popsat bankovní systém založený na lichvářství je tento: Bankéři žádají majetek národa jako záruku pro jejich půjčky. Díky úrokům je jim dluženo více peněz než kolik poskytli oni při samotné půjčce. Tak, posléze, se národ stane vlastnictvím bankéřů.

79.Lichva (úroky), inflace a utlačující daně jsou krádeže podvodem a zničí morální stavbu národa.

80.Bohatství získané bez obětování nebo čestné práce bude většinou zneužíváno.

81.Nic v přírodě není stále; buď Životní Síla roste a rozšiřuje se nebo upadá a umře.

82.Respekt musí být zasloužen; nemůže být žádán či předpokládán.

83.Vyhýbej se mrzutému člověku, protože jeho jed otráví tvou vlastni přirozenost.

84.Sebedisciplína je znakem vyššího muže.

85.Jedna hodnota člověka je veselá mysl vůči neštěstí.

86.Blázen soudí jiné podle jejich slov. Chytrý muž soudí jiné podle jejich činů a výsledků.

87.V našich vztazích nebo ovlivněních, stejně jako ve všech Přírodních Zákonech, ke každé akci je i reakce. To co zasejeme bude sklizeno, pokud ne námi tak někým jiným.

88.Toto jsou znaky nemocného nebo umírajícího Národa. Když nějaké z nich uvidíte, dopouštějí se vaši ochránci velezrady:

1) Míchání a ničení zakládající rasy

2) Ničení rodinných celků

3) Utlačující daně

4) Korupce zákona

5) Teror a utlačování proti těm, kteří varují před chybou národa

6) Nemorálnost: drogy, opilství, atd.

7) Zabíjení zárodků ( dnes nazýváno potrat )

8) Ničení měny ( inflace nebo lichva )

9) Cizinci v zemi, cizí kultura

10) Materialismus

11) Cizí války

12) Ochránci ( vůdci ), kteří touží po bohatství a slávě

13) Homosexualita

14) Náboženství, které nejsou založeny na Přírodních Zákonech