14 Words Global Network

Manifesta Bílé Genocidy

introdukce
Formát Manifesta Bílé Genocidy je vypočítaným záměrem vytvořen tak, aby vynechal a ignoroval faleš státními zřízeními schválených "úřadů". Silné systémy, jak náboženské tak světské, vytvořily a kanonizovaly během zaznamenané doby Biskupy, Kněze, Profesory,Historiky, experty Propagandy, Slovíčkáře, Doktory v různých údajných oborech a hejno podobných glorifikovaných prostitutů, pro specifický účel otupování, klamání, kontrolování
a využívání mas.
Dvě dobře známé historické osobnosti které ztratily zalíbení po ukázání vzácné upřímnosti jsou Napoleon Bonaparte a Henry Ford. Bonaparte potom, co po důkladném prozkoumání dokumentů z Vatikánu jak je zaznamenáno řekl, "Historie je výmysl". Henry Ford po pověření skupiny učenců prozkoumat pravou moc za vládami učinil prohlášení, "Historie je kavalec". Jeden spisovatel jménem Trevanian napsal, že "Propaganda vítězů se stane
historií přemožených". Faktem je, že všechny silné systémy přepisují historii a propagují současné události pro posloužení k vlastní potřebě. Uctívání podvodů systémových prostitutů citováním, debatami nebo přistoupením k používání politicky schválené terminologie pouze ospravedlňuje jejich prostituci a otevírá dveře k nekonečnému klamání.
Již dlouhou dobu je známo mezi vnímavými muži, že ti kteří nabyli uznání systému díky tak zvanému "vyššímu vzdělání" se zdají obzvláště otupělí v akceptování okolností podle zdravého rozumu, a že tito "vzdělaní" jednotlivci jsou většinou poslední, kteří se rozhodnou k neúčasti na zkorumpovaném, destruktivním a tyranickém systému. Je tomu tak částečně proto, že oni sami se prostituovali pro osobní zisk, ale také proto, že vyšší vzdělání je
vhodněji nazýváno "pokročilé znečišťování mozku". Záměrem vyššího vzdělání je vytvořit manažery pro vládcovo impérium.V osvícení těchto uvedených okolností, se Manifestum Bíle Genocidy nebude spoléhat na slova "uznávaných" úřadů nebo schválených spisů. Vyjádření Manifesta a jeho závěry
vycházejí zejména ze tří zdrojů: Přírodních zákonů, zdravého rozumu a současných okolností.
Specialisté dnešních mocenských struktur na intelektuální masturbaci budou téměř jistě reagovat s obvyklými klamavými slovními hrami, protože faleš je jediným zdrojem když zapíráte faktum. Například když prohlásím, že pouze kolem 10% zemské populace je Bílé, dokáži předvídat z minulých zkušeností jak se prostituti systému budou snažit debatovat jestli by to číslo nemělo být 11%, nebo jestli dnešní Řekové jsou Bílí, nebo jestli vůbec existuje
Bílá rasa. Mají téměř nekonečný arzenál sémanticky podvodných triků. Je to samozřejmě neplatná politická rétorika. Podstata Manifesta Bíle Genocidy je absolutní Pravda v duchu,fungující v detailech a nepopiratelná člověku dobrého svědomí a rozumného smýšlení.
Manifestum používá designově a záměrně časem oceněnou terminologii, v úmyslném přečinění politicky motivovaného sémantického znesvěcení.
Po staletí bylo slovo "gay" spojováno s radostnou náladou, zatím co slovo "homosexuál" poukazovalo na smutnou situaci ve které byla přírodní role muže k ženě opuštěna ve prospěch něčeho co zapírá záměr přírody.
Po staletí byli tři hlavní rasy nazývány Negroidní, Mongoloidní a Kavkazská, přičemž Kavkazská byla synonymem s Bílou.
Barevné rasy světa (tvořící zhruba 90% světové populace a daleko více posoudíme-li všechny důležité demografické statistiky v rámci plodného věku nebo mladšího) nejsou minoritou.
Západní civilizace je výtvorem Bílého člověka, od domácí kanalizace a centrálního topení po více náročné vynálezy jako symfonické orchestry, moderní komunikace a anestetikum.
Přidání přípony jako -ista nebo -ismus nedémonizuje slovo. Stejně jako Baptista miluje a podporuje své náboženství, tak Rasista miluje a podporuje svou rasu. Jelikož je uchování vlastního druhu prvním a nejvyšším zákonem přírody, když je existence vlastní rasy ohrožena, pak se stane rasismus přírodou posvěcená nutnost nejvyššího stupně.
Manifest Bílé Genocidy se nepodrobuje jazykové korupci jak tomu bylo v daných příkladech nebo jiné politicky uznávané, ale falešné terminologii.
Manifest přikládá málo či vůbec žádnou váhu výrokům politických nebo náboženských prostitutek silných systémů této nebo kterékoliv jiné doby. Nejlepší posudek záměru je odvozen z činu, výsledku a prospěchu.
Uznávajíce, že žádná rasa nespáchá sebevraždu dobrovolně, osvětluje Manifest rasověnáboženský kmen, který teď vládne nad kdysi Bílými zeměmi a který upírá Bíle rase nejenom Bílé země, ale Bílé školy, Bílé okolí, Bílé organizace a vše nezbytné k přežití jako biologický a kulturní celek.
Na závěr tohoto úvodu nechť je pochopeno, že výraz "rasová integrace" je pouze eufemismus pro genocidu. Nevyhnutelným následkem rasové integrace je každoroční procentuální nárůst mezirasových párů, což vede k vymření, jak se tomu již v minulosti Bíle rase stalo v mnoha oblastech. Když je pět set milionů Bělochů, z nichž pouze sto milionů je žen v plodných letech nebo mladších, ponořeno do přílivové vlny pěti miliard barevných, pak se stanou
vymřelými tvory v relativně krátkém čase. Tato genocida je kultivována záměrným plánem.Autor tohoto manifesta, jeho přátelé jak v řetězech tak venku a ostatní, kteří si ponechali své síly rozumu, stojí v opozici. Sionistická kontrola médií, stejně jako všech podstatných pozic v industrii, financování, justici a politice v dříve Bílých zemích je jednoduše faktum a je známé všem ve vlivných pozicích. Pro ty kteří nevěří je tato informace dostupná k pilnému
probádání díky tak jednoduše dostupným zdrojům jako je knížka jménem "Jewish Who´s Who" v místní knihovně a nebo inteligentním pročtením snadno dostupných biografií.
Neustálé a mnohdy falešné nářky o "antisemitismu" nezmění fakta. K uznání, že povahou rozvážlivého a přemýšlivého člověka je akceptovat příkazy nebo směrnice existujících vládních nebo náboženských institucí je nutné, aby záměry takových systémů byly jasně identifikovány. Když je záměr identifikovaný nadevše ostatní efektem existujících a vládnoucích institucí lidem destruktivní, pak tyto okolnosti musí být prezentovány všem lidem s dobrým svědomím.
Proto my, uvědomělá část lidí historicky a řádně označená jako Bílá nebo Árijská rasa,prohlašujeme následovné:
1) Všechny existující vlády v dříve Bílých politických státech nám dnes upírají nadvládu a
výjimečné územní velení potřebné k našemu přežití jakožto biologický a kulturní celek.
2) Nevyhnutelným výsledkem rasové integrace je genocida pro Bílou rasu skrz míšení ras.
Povzbuzování rasového míšení mezi Bílými ženami a barevnými muži je zcela evidentně
prioritou ve všech existujících systémem schválených způsobech komunikace.
3) Bílý muži, kteří odporují vyhlazujícím konáním proti své rase jsou zničeni ekonomicky,
politicky a sociálně. Pokud pokračují efektivně odporovat, pak jsou zavražděni nebo
neprávem uvězněni.
4) Život rasy tkví v lůnech svých žen a dnes jsou zhruba 3% obyvatelstva země Bílé ženy v
letech vhodných pro nošení dětí, toť podstatná demografická statistika vztahující se k přežití.
5) Že ekonomické, politické a náboženské systémy mohou být zničeny a obnoveny, ale smrt
naší rasy bude věčná.
6) Že instinkt Bílých mužů k uchování krásy svých žen a budoucnosti pro Bílé děti na této
zemi je ustanovený přírodou a Bohem přírody.
7) Že všechny Západní národy jsou ovládané Sionistickou konspirací se záměrem míšení,
zaplavení a vyhubení Bílé rasy.
8) Že Amerika je světové Sionistické policejní oddělení. Americká armáda a policie je
používána k zničení každého Bílého rasového státu nebo územního velení na zeměkouli.
Příkladem jsou násilné integrace Jižanských škol nasazením jednotky 101st Airborne (1) za
použití bajonetů, použití obušků policií pod Federální vyhláškou k zmlácení a zkrvavení
Bílých matek z Jižního Bostonu, když protestovali proti integraci a ničení jejich okolních škol
a zničení Bílého rasového státu v naší starodávné Evropské domovské zemi válkou a
následnou okupací barevnými vojsky. A to potom, co se Německo pokusilo splnit svou
historickou funkci obránce rasy, jak to již předvedlo proti napadajícím Maurům a Mongolům.
9) Že odpírání práce Bílým lidem kvůli tak zvanému zvýhodňování menšin a jiným hanebným
plánům výsledně zmenší Bílé rodiny a naše obyvatelstvo.
10) Že mnohorasové sporty, zábava a integrace jsou vypracovány k zničení pocitu
jedinečnosti a cennosti potřebné k přežití rasy.
11) Že historie je přepisována k zakrytí dosažení našich předků a připisování zásluh barevným
rasám.
12) Že Žido-Křesťanství je zasvěceno pojmu rasového vyrovnávání ojedinělosti lidstva a tím
pádem genocidě.
13) Že Sionistické okupační vlády Ameriky a jiných Západních národů podporují nepřírodní
čin homosexuality, při plném a dobrém vědomí, že síla mužského instinktu pro sexuální
svazek musí být nasměrována k plození s ženami stejné rasy k zajištění rasového přežití.
14) Že Sionistické okupační vlády Ameriky a jiných Západních národů podporují a chrání
infanticidu, dnes nazývanou potratem, nesmírně škodící Bílé rase.
V osvětlení těchto a nespočetných zločinů vůči kolektivu Bílé rasy, stejně jako očividné taktiky genocidy, se tímto zříkáme věrnosti nebo podpory institucí našich popravčích. V poslušnosti přírodních zákonů a v rozpoznání, že příroda a její zákony jsou prací Boha, ať už je představa člověka o Stvořiteli jakákoliv, a že nejvyšší zákon je uchování vlastního druhu,dále požadujeme vytvoření výhradně Bílých vlastí na Severo-Americkém kontinentu a v
Evropě. Pokud nám toto bude odepřeno, pak budeme hledat nápravu v jakýchkoli nezbytných opatřeních.
Dejte těm, kteří se dopustí zrady se Sionistickým ničitelem nebo nad tím uvažují na vědomí.Pokud budeme úspěšní v našich cílech vyjádřených v 14 WORDS: "We must secure the existence of our people and a future for White children", pak bude vaše zrada příslušně odměněna. Pokud ne, a Bílá rasa půjde cestou dinosaurů, pak poslední generace Bílých dětí i vašich, zaplatí za vaše ničemné spolupachatelství s barevnými rasami které zdědí svět.